Digipedagogisen tuen tavoitteena on systemaattisesti, tavoitteellisesti mutta koululähtöisesti tukea kaikkien koulujen digikehittämistä. Toimintamallin myötä mahdollistetaan sekä koulujen että oppilaiden digitaalisen osaamisen yhdenvertainen kehittyminen. Kuopiossa on ollut käytössä jo usean vuoden ajan TutorMentor-malli. Eri toimijoiden vastuut on määritelty vastuumatriisissa. TutorMentor-mallin lisäksi OppilasAgentti-toiminta on tärkeä osa digitaitojen kehittämisessä. Digitaitokalenteri toimii digitaitojen opettamisen perustana ja tuen tarpeet liittyvät keskeisesti sen toteuttamiseen.

Avaa suuremmaksi klikkaamalla kuvaa.
TutorMentor-malli

Kuopiossa on ollut käytössä usean vuoden ajan TutorMentor-malli. Tutoropettajat eli pedagogiset tukihenkilöt toimivat paikallisena lähitukena ja digimentorit kiertävinä tukihenkilöinä.

Jokaisessa koulussa toimii yhdestä kolmeen pedagogista tukihenkilöä eli tutoropettajaa. Heidän tehtävänään on toimia koululla pedagogisena asiantuntijana, tukea ja rohkaista opettajia hyödyntämään digitaalisia välineitä monipuolisesti, huolehtia tuen tasapuolisesta jakautumisesta omassa koulussa sekä osallistua koulun digitalisaation kehittämiseen osana koulun digitiimiä. Pedagogisen tukihenkilön työstä maksetaan erillinen korvaus, joka on vaihdellut tuntisidonnaisen korvauksen ja TVA-korvauksen välillä. Resurssi on jaettu koulun oppilasmäärän mukaan ja koulu on saanut itse päättää jakaako tämän resurssin yhdelle tai useammalle opettajalle. Tyypillisesti isommat koulut ovat jakaneet resurssia useammalle opettajalle, mikä on mahdollistanut tiimimäisen digipedagogisen tuen kehittämisen.

Hankerahoituksella on palkattu vuosittain kahdesta kolmeen kiertävää digimentoria. Digimentorit toimivat kokopäiväisesti digipedagogiikan kehittäjinä.  Digimentorin tehtävänä on varmistaa koulujen välinen yhdenvertaisuus digipedagogiikan kehittämisessä. Kaikki kaupungin koulut on jaettu digimentoreiden kesken ja heidän tehtävänsä on kiertää säännöllisesti kouluilla. Digimentorit tukevat koulujen omia tutoropettajia ja muita opettajia digitaitokalenterin käytössä, kouluttavat OppilasAgentteja ja heidän ohjaajiaan, keskustelevat säännöllisesti koulujen digitiimien kanssa digikehittämisestä ja osallistuvat kaupunkitasolla laiteympäristön kehittämiseen ja digikehittämishankkeisiin sekä digitaitokalenterin tukimateriaalien laadintaan. Digimentorit toimivat myös tärkeänä linkkinä koulujen arjen ja hallinnon välillä.

Koulun digitiimi

Jokaisessa koulussa toimii koulun digikehittämiseen keskittyvä digitiimi. Digitiimiä vetää koulun rehtori ja siihen kuuluvat pedagogiset ja tekniset tukihenkilöt sekä koulun valinnan mukaan myös muuta opetushenkilöstöä. Digitiimin tehtävänä on kokoontua säännöllisesti vuoden aikana keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia digitaalisuuteen liittyvästä pedagogiikasta ja tekniikasta.  Digitiimien tarkoitus on lisätä myös koulun johdon osallisuutta ja jakaa kehittämisvastuuta useammalle henkilölle koulussa. Näin kehittämistyö jatkuu myös silloin, kun joku digitiimin jäsen vaihtaa työpaikkaa.

Digitiimi kokoontuu joka syksy kiertävän digimentorin johdolla käymään läpi opettajien Digiarki- ja Digitaitokalenteri-kyselyn koulukohtaiset tulokset. Tässä kokoontumisessa mietitään toimenpiteitä niille osa-alueille, joissa kyselyn perusteella havaitaan kehittämistarpeita. Samalla suunnitellaan pedagogisen tuen kohdentamista ja kiertävän digimentorin hyödyntämistä lukuvuoden aikana. Suunnitelmallisuus helpottaa ja jäsentää tukitarpeiden kohdentamista.
 
Digitiimi kokoontuu myös keväällä digimentorin kanssa täyttämään digitiimeille suunnatun kyselyn. Tässä yhteydessä laaditaan koulun kehittämistavoite tai –tavoitteet seuraavalle lukuvuodelle. Tämä tavoite kirjataan koulun seuraavaan lukuvuosisuunnitelmaan ja digitiimin tehtävä on seurata tavoitteen toteutumista tapaamisissaan lukuvuoden aikana.
 
Mallia on toteutettu nyt parin vuoden ajan, ja kokemukset siitä ovat erittäin myönteisiä. Koulujen välinen digikehittämisen yhdenvertaisuus toteutuu digitiimien avulla selvästi paremmin. Samalla myös rehtoreiden osallisuus digikehittämisessä on lisääntynyt. Digitiimit toimivat myös digimentoreiden tiedon lähteinä siitä, mikä on kunkin koulun kehittämistilanne.

OppilasAgentti-toiminta

OppilasAgentti-toiminta on otettu yhdeksi digikehittämisen painopistealueeksi. Tavoitteena on tukea kouluja laajentamaan oppilasagenttitoimintaa, jolla vahvistetaan osallisuutta ja digikyvykkyyttä. Kuopio on mukana myös valtakunnallisessa OppilasAgentti Nextstep-hankkeessa, jossa on tavoitteena verkostoitua valtakunnallisesti ja jakaa hyviä käytänteitä.

Osassa Kuopion kouluista OppilasAgentti-toimintaa on kehitetty jo pitkään ja osassa toimintaa vasta aloitetaan. Kouluille annettiin mahdollisuus hakea resurssia OppilasAgentti-toiminnan kehittämiseen lukuvuodelle 2022-2023. Tavoitteena on kehittää kouluille pysyviä käytänteitä ja toimivia rakenteita OppilasAgentti-toiminnan toteuttamiseen. Tällä hetkellä OppilasAgentti-toimintaa toteutetaan esimerkiksi kerhotuntien ja valinnaisaineiden puitteissa tai osana koulupäivää oppilaskuntatoiminnan tavoin.

Digitaitokalenterin uudistaminen

Ensimmäiset kuopiolaisille opettajille laaditut digitaitokalenterit julkaistiin alakouluille vuonna 2018 ja yläkouluille vuonna 2019. Kalenterit levisivät laajalle ja niitä hyödynnettiin myös useiden muiden kuntien opetustoimessa. Digitaitokalentereiden uudistaminen tuli ajankohtaiseksi Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman myötä. Tarkentuneet tietosuoja- ja tietoturvaohjeistukset edellyttivät myös sisältöjen uudistamista.

Uudistustyö kesti vajaan vuoden. Aluksi luettiin Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman osaamisen kuvaukset kohta kohdalta läpi ja muutettiin ne tekemiseksi. Edelliseen digitaitokalenteriin verrattuna vahvistettiin medialukutaidon osuutta ja korostettiin enemmän luovaa tuottamista, aktiivista toimijuutta ja ajattelun taitojen osuutta. Kalenteriin haluttiin myös koota esimerkkisovelluksia. Nämä valittiin pedagogisin perustein huomioiden sovellusten tietosuoja ja tietoturva.

Seuraavassa vaiheessa laadittiin sekä alakoulun että yläkoulun kalenterista raakaversiot, joista pyydettiin asiantuntijaopettajien palautteita. Näiden palautteiden pohjalta muokattiin seuraava versio, josta kerättiin palautetta kaikilta perusopetuksen kouluilta luokkatasoittain tai aineryhmittäin.

Palautteiden ja kehittämisideoiden sekä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman uusien osaamisten kuvausten pohjalta laadittiin lopulliset digitaitokalenterit. Kalenterit julkaistiin elokuun 2022 VESO-päivillä. Julkaisemisen yhteydessä opettajille esitellyt kalenterit jaettiin myös painetussa muodossa jokaiseen opetustilaan kaikissa peruskouluissa.