Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueen digitaalisten palveluiden vastuumatriisissa määritellään kunkin toimijan vastuut. Vastuumatriisissa on kolme eri tasoa:
1. Hallinto- ja tukipalveluiden taso
2. Varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiokoulutusyksiköiden taso
3. Muun kasvuyhteisön taso

Vastuiden määrittelyn tarkoituksena on lisätä työnjaon selkeyttä sekä huolehtia vastuiden yhdenvertaisesta jakautumisesta eri yksiköiden välillä. Vastuumatriisin pohjana on toiminut opetushallituksen julkaisema luonnos Perusopetuksen digitalisaation yhteinen suunta.

Hallinnon taso

Kasvun ja oppimisen palvelualue (varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus)

· Kehitämme, johdamme ja arvioimme opetuksen digitalisaatiota suunnitelmallisesti ja kokonaisuutena.
· Hankimme yhteistyössä tietohallinnon kanssa opetus- ja kasvatushenkilöstön sekä lasten ja nuorten tarpeisiin nähden konseptin mukaiset riittävät digitaaliset työvälineet, sovellukset ja verkkoyhteydet.
· Suunnittelemme ja seuraamme yhteistyössä tietohallinnon kanssa digitaalisia hankintoja talouden ja käyttöpääoman näkökulmasta.
· Yhteistyössä tietohallinon ja Istekin kanssa teemme opetuksen, arvioinnin ja hallinnon järjestelmien, sovellusten ja palveluiden käyttämisestä mahdollisimman helppoa sekä  järjestämme riittävän koulutuksen ja tuen palveluiden käyttöönottoon ja käyttöön.
· Tuemme päiväkotien ja koulujen digitaalista ympäristöä kehittävien tiimien toimintaa.
· Huolehdimme opetussuunnitelmassa olevien digitaalisten taitojen paikallisesta määrittelystä ja päivitämme tukimateriaaleja säännöllisesti. 
· Vastaamme oppilashallintojärjestelmästä ja tarjoamme sen käyttöön riittävän tuen.
· Tarjoamme päiväkodeille ja kouluille tukea digitalisaation ja digipedagogiikan kehittämiseksi.
· Edistämme digitaalisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien käyttöä.
· Arvioimme ja kehitämme koko henkilöstön digitaalista osaamista koulutus- ja kehittämissuunnitelmien sekä arviointityökalujen avulla.
· Huolehdimme pedagogisen ja teknisen tuen säännöllisten koulutusten järjestämisestä. Koordinoimme ja osarahoitamme hanketoimintaa.
· Seuraamme opetusteknologian, digipedagogiikan, tietosuojan, tietoturvan ja tietoliikenneratkaisujen kansallista ja kansainvälistä kehitystä.
· Kehitämme ja jaamme osaamistamme yhteistyössä muiden palvelualueiden ja yhteistyöverkostojen kanssa. 
· Toimimme aktiivisesti paikallisissa, alueellisissa, valtakunnallisissa ja teemallisissa verkostoissa.

Vastuuhenkilö: palvelupäälliköt
Tukena: opetusjohtaja, kasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen suunnittelija, kehittämistyön koordinaatori, lukiokoulutuksen ICT-koordinaattori, ICT-kehittämisryhmä, varhaiskasvatuksen hallintosihteeri

Kasvun ja oppimisen palvelualueen tietohallinto

· Mahdollistamme kasvatus- ja opetushenkilöstön tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvän osaamisen.
· Huolehdimme, että kasvatuksessa ja opetuksessa käytettävät digitaaliset palvelut muodostavat eheän, turvallisen ja käyttäjät huomioon ottavan kokonaisuuden.
· Luomme toimivat ja tietoturvalliset käytännöt digitaalisten laitteiden, sovellusten ja oppimisympäristöjen pedagogiselle hyödyntämiselle.
· Hankimme yhteistyössä palvelualueen hallinnon kanssa opetus- ja kasvatushenkilöstön sekä lasten ja nuorten tarpeisiin nähden konseptin mukaiset riittävät digitaaliset työvälineet, sovellukset ja verkkoyhteydet.
· Suunnittelemme ja seuraamme yhteistyössä palvelualueen hallinnon kanssa digitaalisia hankintoja talouden ja käyttöpääoman näkökulmasta.
· Yhteistyössä palvelualueen hallinnon ja Istekin kanssa teemme kasvatuksen, opetuksen, arvioinnin ja hallinnon järjestelmien, sovellusten ja palveluiden käyttämisestä mahdollisimman helppoa sekä  järjestämme riittävän koulutuksen ja tuen palveluiden käyttöönottoon ja käyttöön.
· Seuraamme opetusteknologian, tietosuojan, tietoturvan ja tietoliikenneratkaisujen kansallista ja kansainvälistä kehitystä.
· Toimimme aktiivisesti paikallisissa, alueellisissa, valtakunnallisissa ja teemallisissa verkostoissa.

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö
Tukena: tietohallintokoordinaattorit, sovellusasiantuntijat, AV-asiantuntija, KOP HEP-tietosuoja ja tietoturvaryhmä, varhaiskasvatuksen ja tietohallinnon yhteistyöryhmä

Istekki

· Tarjoamme kilpailukykyiseen hintaan toimivat konseptin mukaiset digitaaliset työvälineet, sovellukset ja verkkoyhteydet kasvatus- ja opetushenkilöstön sekä lasten ja nuorten tarpeet huomioiden.
· Tarjoamme päiväkotien ja koulujen johdolle ja teknisille tukihenkilöille riittävän ja asiantuntevan teknisen tuen.
· Yhteistyössä palvelualueen hallinnon ja tietohallinon kanssa teemme opetuksen, arvioinnin ja hallinnon järjestelmien, sovellusten ja palveluiden käyttämisestä mahdollisimman helppoa sekä  järjestämme riittävän koulutuksen ja tuen palveluiden käyttöönottoon ja käyttöön.

Vastuuhenkilö: asiakaspäällikkö
Tukena: avainasiakaspäällikkö, kehittämispäällikkö

Perusopetus- ja lukiokoulutusyksiköt

Koulun johto

· Johdamme koulun digitaalisen ympäristön kehittämistä yhteistyössä pedagogisen ja teknisen tuen kanssa.
· Kokoonnumme koulussa säännöllisesti suunnittelemaan ja arvioimaan koulun digitalisaatiota kokonaisuutena.
· Turvaamme riittävät resurssit pedagogiselle ja tekniselle tuelle. Lisäksi lukioissa turvaamme riittävät resurssit ylioppilastutkinnon toteuttamiseksi. 
· Osallistamme säännöllisesti koko työyhteisöä digitaalisen ympäristön kehittämiseen.
· Kannustamme henkilökuntaa osallistumaan aktiivisesti koulutuksiin.
· Osallistumme erilaisiin digitaalisiin kehittämishankkeisiin ja uusien toimintamallien kokeiluihin.
· Edistämme digitaalisten oppimateriaalien käyttöä silloin kun se on pedagogisesti perusteltua. (perusopetus)
· Vastaamme koulun laiterekisterin ajantasaisuudesta.
· Valvomme, että laskutuksessa olevat laitteet ovat säännöllisessä käytössä.
· Vastaamme, että tietosuojan ja tietoturvan sertifiointi on kunnossa.
· Turvaamme riittävät resurssit ylioppilastutkinnon toteuttamiseksi. (lukio)
· Osallistumme koulujen johdolle suunnattuihin tapaamisiin ja koulutuksiin.

Vastuuhenkilö: rehtori
Tukena: koulun apulaisjohtaja, koulun apulaisrehtori, koulun digitiimi, koulun johtoryhmä, kiertävä digimentori, kehittämistyön koordinaattori, perusopetuspäällikkö, lukio-opetuspäällikkö

Pedagoginen tuki

· Toimimme digitaalisten oppimisympäristöjen ja välineiden pedagogisena asiantuntijana​.
· Tuemme opettajia toteuttamaan opetussuunnitelmaa ja digitaalisuutta hyödyntävää opetusta sekä antamaan palautteita ja arviointeja digitaalisilla alustoilla. 
· Rohkaisemme ja innostamme opettajia kokeilemaan ja kehittämään monipuolisia, pedagogisia toimintatapoja.
· Edistämme digitutoroppilastoimintaa koulussamme.
· Huolehdimme pedagogisen tuen tasapuolisesta jakautumisesta koulussamme.
· Perehdymme ajankohtaisiin pedagogisiin menetelmiin ja välineisiin.
· Jaamme omaa osaamistamme kehittäen koulua oppivana yhteisönä.
· Toimimme koulun digitaalisen ympäristön kehittämisessä yhteistyössä rehtorin ja teknisen tuen kanssa.
· Osallistumme koulujen pedagogisten tukihenkilöiden tapaamisiin ja koulutuksiin sekä verkostoidumme paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

Vastuuhenkilö: pedagoginen tukihenkilö
Tukena: kiertävä digimentori, oppilasagentit

Tekninen tuki

· Toimimme teknisenä tukena koulun arjessa laitteiden, opetusteknologian ja digitaalisten palveluiden osalta.
· Toimimme koulun digitaalisen ympäristön kehittämisessä yhteistyössä digitiimin kanssa.
· Huolehdimme omasta koulusta lähtevien vikailmoitusten tekemisestä ja seurannasta.
· Selvitämme opettaja- ja oppilastunnuksiin liittyviä ongelmia.
· Ylläpidämme koulun laiterekisteriä ja asiatarkastamme tarpeen mukaan digitaalisten palveluiden laskuja yhteistyössä rehtorin kanssa. 
· Huolehdimme opiskelijoiden  koneiden jakamisesta ja käyttöönoton opastamisesta sekä tarjoamme riittävän lähituen. (lukio)
· Liitämme uudet laitteet koulun ympäristöön ja huolehdimme poistuvien laitteiden toimittamisesta eteenpäin.
· Asennamme tarvittaessa levykuvan.
· Opastamme koulun laitteiden asianmukaiseen säilytykseen ja lataamiseen.
· Asennamme koulukohtaisia tietohallinnon hyväksymiä sovelluksia tarvittaessa.
· Tiedotamme tietoturvasta ja -suojasta sekä uusista käyttöönotetuista teknisistä ratkaisuista omassa koulussamme.
· Toimimme yhteyshenkilönä palveluntarjoajaan (esim. Istekki ja Opinsys) ja tietohallintoon.
· Verkostoidumme ja toimimme yhteistyössä muiden koulujen teknisten tukihenkilöiden kanssa.
· Osallistumme koulujen teknisten tukihenkilöiden tapaamisiin ja koulutuksiin.

Vastuuhenkilö: tekninen tukihenkilö
Tukena: kiertävä digimentori, Istekin palvelupiste

Opetushenkilöstö

· Hyödynnämme työnantajan antamaa päätelaitteita työtehtävieni hoitamisessa säännöllisesti.
· Olemme suorittaneet työnantajan edellyttämän tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen.
· Noudatamme opetussuunnitelman tieto- ja viestintäteknologisia tavoitteita ja huolehdimme perusopetuksessa Kuopion digitaitokalenterin mukaisten vähimmäistaitojen opettamisesta.
· Huolehdimme digitaalisen työskentelyn vastuullisuudesta ja turvallisuudesta sekä tekijänoikeuksista. 
· Hyödynnämme oppilaslaitteita opetuksessa säännöllisesti. (perusopetus)
· Käytämme opetuksessa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti digitaalisia laitteita, sovelluksia ja digitaalista oppimateriaalia.
· Huolehdimme, että opiskelijoilla on riittävät digitaaliset taidot ylioppilastutkinnon suorittamiseksi.  (lukio)
· Hyödynnämme aktiivisesti digitaalisia ympäristöjä huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä.
· Kehitämme omaa digitaalista ja pedagogista osaamistamme säännöllisesti.

Vastuuhenkilöt: luokanopettaja, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, aineenopettaja, ohjaaja

Oppija

· Opiskelemme aktiivisesti tieto- ja viestintäteknologisia taitoja koulun opetussuunnitelman mukaisesti.
· Hyödynnämme tarjolla olevia digitaalisia palveluita ja työkaluja oppimisessa, itsearvioinnissa ja muussa koulun toiminnassa.
· Suhtaudumme uteliaasti tieto- ja viestintäteknologian sekä digitaalisen oppimateriaalin tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin.
· Käytämme tarjottuja palveluita ja välineitä vastuullisesti.
· Hyödynnämme muualla hankittua osaamistamme koulun oppimistilanteissa.
· Autamme opettajia ja muita oppijoita oman osaamistasomme mukaisesti.

Varhaiskasvatusyksiköt

Varhaiskasvatuksen johto

· Johdamme päiväkodin digitaalisen ympäristön kehittämistä.
· Osallistamme säännöllisesti koko henkilöstöä digitaalisen ympäristön kehittämiseen.
· Kannustamme henkilöstöä osallistumaan aktiivisesti koulutuksiin.
· Osallistumme erilaisiin digitaalisiin kehittämishankkeisiin ja uusien toimintamallien kokeiluihin.
· Edistämme digitaalisten oppimateriaalien käyttöä silloin, kun se on pedagogisesti perusteltua.
· Vastaamme päiväkodin ja perhepäivähoidon digitaalisten laitteiden käytöstä, niiden sijoittelusta ja mahdollisista vikailmoituksista.
· Vastaamme, että tietosuojan ja tietoturvan sertifiointi on kunnossa.
· Osallistumme päiväkodin johtajille ja perhepäivähoidonohjaajille suunnattuihin tapaamisiin ja koulutuksiin.

Vastuuhenkilö: päiväkodin johtaja, perhepäivähoidonohjaaja
Tukena: päiväkodin varajohtaja, päiväkodin atk-tukihenkilö, varhaiskasvatuksen suunnittelija, tietohallinto-koordinaattori, sovellusasiantuntijat

Varhaiskasvatuksen pedagoginen ja tekninen tuki

· Toimimme digitaalisten laitteiden teknisenä tukena varhaiskasvatuksen arjessa.
· Toimimme päiväkodin digitaalisen ympäristön kehittämisessä yhteistyössä päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidonohjaajan kanssa.
· Edistämme yhdessä päiväkodin johtajan kanssa myönteisen asenneilmapiirin kehittymistä ja ylläpitämistä digitaalisaatioon.
· Perehdymme ajankohtaisiin pedagogisiin menetelmiin ja välineisiin.
· Opastamme laitteiden asianmukaiseen säilytykseen ja lataamiseen
· Tiedotamme tietoturvasta ja -suojasta sekä uusista käyttöönotetuista teknisistä ratkaisuista omassa yksikössämme.
· Toimimme yhteyshenkilönä varhaiskasvatuksen hallintoon ja tietohallintoon.
· Osallistumme atk-tukihenkilöiden tapaamisiin ja koulutuksiin.

Vastuuhenkilö: atk-tukihenkilö
Tukena: varhaiskasvatuksen hallintosihteeri, Istekin palvelupiste, ICT-kehittämisryhmä, varhaiskasvatuksen ja tietohallinnon yhteistyöryhmä

Varhaiskasvatushenkilöstö

· Hyödynnämme työnantajan antamaa päätelaitteita työtehtävieni hoitamisessa säännöllisesti.
· Olemme suorittaneet työnantajan edellyttämän tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen.
· Noudatamme varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen oppimissuunnitelman tieto- ja viestintäteknologisia tavoitteita ja huolehdimme Kuopion digitaitokalenterin mukaisten vähimmäistaitojen opettamisesta.
· Huolehdimme digitaalisen työskentelyn vastuullisuudesta ja turvallisuudesta.
· Käytämme opetuksessa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti digitaalisia laitteita, sovelluksia ja digitaalista oppimateriaalia.
· Hyödynnämme aktiivisesti digitaalisia ympäristöjä huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä.
· Kehitämme omaa digitaalista ja pedagogista osaamistamme säännöllisesti.

Vastuuhenkilöt: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, perhepäivähoitaja, avustaja

Lapsi/oppija

· Suhtaudumme uteliaasti digitaalisten välineiden käyttöön ja hyödynnämme niitä eri mielenkiinnon kohteidemme mukaisessa toiminnassa.
· Käytämme digitaalisia välineitä ja ympäristöjä yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.
· Jaamme kokemuksia digitaalisten välineiden ja ympäristöjen käytöstä.
· Autamme muita lapsia oman osaamistasomme mukaisesti.

Muu kasvuyhteisö

Huoltajat, muut varhaiskavastuksen ja koulun aikuiset

· Tuemme tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittymistä.
· Kannustamme ja tuemme oppijoita digitaalisten sisältöjen käytössä varhaiskasvatuksen ja koulun toiminnassa sekä sen ulkopuolella.
· Hyödynnämme aktiivisesti digitaalisia palveluita varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Vastuuhenkilöt: huoltajat, muut varhaiskasvatuksen ja koulun aikuiset